Privacy

Privacy

De bescherming van persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Binnen Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam geldt, net als binnen alle onderdelen van Arkin, een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers.

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit dit reglement:

Persoonsgegevens

Wanneer u als cliënt wordt ingeschreven bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam maken wij een dossier van u aan. Het dossier bevat persoonsgegevens, uw behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling.

Privacy van uw gegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is aan wettelijke regels gebonden. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wanneer wij u vragen deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek, vragen wij hiervoor apart toestemming.

Bewaartermijn

Uw dossier wordt niet langer bewaard dan nodig. De algemene wettelijke bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal vijftien jaar.

Beveiliging

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam draagt er zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen.

Privacyreglement

Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam maakt deel uit van Arkin. Binnen Arkin geldt een Privacyreglement. Hierin staan de instructies beschreven waaraan medewerkers van Arkin zich moeten houden bij het omgaan met dossiers en persoonsgegevens. Binnen afzienbare tijd kunt u het privacyreglement via deze site downloaden.

Uitwisseling informatie

Bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam vinden wij het belangrijk om u zo doelmatig en effectief mogelijk te behandelen. Uw herstel komt bij ons op de eerste plaats. Daarom hechten onze behandelaren veel belang aan collegiale samenwerking en aan het overleg met collega behandelaren bij overige onderdelen van Arkin, als dat nodig is. Dat doen ze om u nog beter en gerichter te kunnen helpen en zoveel mogelijk zorg op maat te bieden. Soms is het wenselijk dat uw behandelaar medische informatie uit uw dossier deelt met zijn collega. Nogmaals: alleen als het nodig is en alleen als het bijdraagt aan een passende oplossing voor u. Uiteraard zal dat altijd met u besproken worden omdat we ook willen staan voor een transparante manier van werken. Hebt u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelaar.

Uw dossier inzien

U hebt het recht (vastgelegd in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst of WGBO) om een afschrift te krijgen van uw dossier of een deel daarvan. Als een cliënt om een afschrift verzoekt, moet dit door de hulpverlener in beginsel altijd worden verstrekt. Dit geldt alleen niet als de verstrekking van een afschrift de privacy van een ander in gevaar zou brengen.

Bovenstaande informatie is slechts samenvattend en beschrijft alleen de meest algemeen geldende rechten en plichten. Vanwege de omvang worden niet alle uitzonderingen en situaties behandeld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Sitemap

IBT onderzoek

Arkin, Afdeling Onderzoek
Klaprozenweg 111, 1033 NN Amsterdam
onderzoek-ibt@arkin.nl

Tel: 020 590 5032